Moventem.nl maakt gebruik van cookies (en andere technieken) om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Als u deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat u dat goed vindt.

/ Lees meer /

Toekomstvisie ‘Krachten versterken’ gemeente Aalten unaniem vastgesteld

Donderdag 24 mei 2018

Deze week heeft de raad van gemeente Aalten de toekomstvisie ‘Krachten versterken’ unaniem vastgesteld. De visie is tot stand gekomen via een interactief participatieproces met de samenleving, de ambtelijke organisatie en de politiek. Deze visie heeft impact op de focus van de gemeente, maar ook op de manier waarop de ambtelijke organisatie en de lokale politiek samenwerken met bijvoorbeeld inwoners, verenigingen en ondernemers. Wij hebben vanuit Moventem geholpen met onderzoek, advisering en procesbegeleiding.

Gemeente Aalten wilde zich voorbereiden op de toekomst. Medio 2017 zijn we daarom gestart met een zorgvuldig opgebouwd proces met uiteindelijk ca. 1.500 inwoners, ondernemers, professionals, politici en ambtenaren die hebben bijgedragen aan de toekomstvisie voor het jaar 2025 en verder. Het resultaat is een visie door en voor de lokale samenleving.

Proces

We zijn begonnen bij de medewerkers van de gemeentelijke organisatie. Aan hen is de vraag gesteld welke trends en ontwikkelingen zij voorzien voor de toekomst en welke vragen zij daarover graag aan inwoners willen stellen. Vervolgens hebben wij tijdens drie avonden stellingen voorgelegd aan de samenleving, bedrijven en verenigingen. De uitkomsten daarvan hebben we getoetst en verder verdiept via een enquête onder de deelnemers van het gemeentelijke inwonerspanel (www.uspreekt.nl). Daarna hebben we de raadsleden aan de hand van foto’s gevraagd hoe zij de gemeente zien vanaf 2025. De resultaten van dit boeiende proces zijn vertaald in dit visiedocument: Krachten versterken.

Vertrekpunt

Als je naar de toekomst kijkt en ergens naartoe wilt werken, dan is het van belang om het vertrekpunt helder te hebben. Daarom hebben we op hoofdlijnen een analyse toegevoegd over hoe het nu gaat met de gemeente Aalten en welke ontwikkelingen op de gemeente afkomen. We zijn ingegaan op verschillende leefbaarheidsaspecten, in het kort:

 • Het is plezier en rustig leven in een groene omgeving;
 • Kernen hebben eigen sfeer, dynamiek, evenementen en voorzieningenniveau;
 • Vooral in de kleine kernen en buitengebied is er rust en naoberschap dat wordt gewaardeerd;
 • Economisch doet de gemeente Aalten het goed;
 • Er is weinig criminaliteit en openbare orde en veiligheid scoren goed;
 • Er is een sterke sociale infrastructuur met veel verenigingen en vrijwilligers.

In algemene zin gaat het dus goed in de gemeente Aalten. Toch maken inwoners zich ook zorgen om de toekomst en dan met name over:

 • Lokale winkelaanbod (i.c.m. leegstand);
 • Steeds meer ouderen en minder jongeren (vergrijzing en ontgroening);
 • Lokale economie en werkgelegenheid (o.a. behouden jongeren);
 • Normen en waarden in de samenleving;
 • Zorgaanbod.

Kernwaarden (DNA) behouden en versterken

In het gesprek met de samenleving is op meerdere manieren besproken wat voor een gemeente Aalten nu is en ook vooral wat voor een gemeente men in de toekomst graag ziet. Uit het gesprek met de samenleving kwam naar voren dat Aalten de kernwaarden die ze nu hebben, moeten behouden en versterken voor de toekomst. Door open te staan voor nieuwe ideeën en toekomstige ontwikkelingen (als digitalisering, 24-uurs economie, veranderende bevolkingssamenstelling, meer aandacht voor een duurzame samenleving) en daar adequaat op in te spelen, kunnen de kwaliteiten van nu behouden blijven en kunnen deze waar nodig verder worden versterkt. Centraal staat een goede leefbaarheid. Dit zijn de kernwaarden van de gemeente Aalten en daarmee hoofdopgaven voor de toekomst: › We kijken naar elkaar om ‹ › Veerkrachtige economie ‹ › Uniek landschap ‹.

Toekomstbeeld

› Wij zijn een rustige en veilige plattelandsgemeente ‹

› Wij dragen samen bij aan een betrokken samenleving ‹

› Wij zorgen voor onze ouderen en kwetsbaren ‹

› Wij koesteren onze jeugd ‹

› Wij hebben een vitale economie die werkgelegenheid biedt ‹

› Wij beschermen onze natuur, en in alles staan energieneutraliteit en duurzaamheid centraal ‹

Dit toekomstbeeld hebben we vertaald naar de hoofdopgaven: Wij kijken naar elkaar om, Veerkrachtige economie en Uniek landschap. Samen dragen die bij aan een goede leefbaarheid in gemeente Aalten. Doel is dan ook om in 2025 zo dicht mogelijk bij het toekomstbeeld in de buurt te komen.

Gevolgen rol bestuur, politiek en organisatie

Om de hoofdopgaven te halen moet de gemeente een verdere omslag doormaken, omdat er structureel nog meer samenwerking en verbinding met de samenleving nodig is. In het kort de gevolgen voor bestuur en politiek:

 • De veranderende verhouding tussen de samenleving en gemeente vragen om nieuwe werkwijzen;
 • Er wordt een groter beroep gedaan op het verbindend vermogen van zowel college- als raadsleden;
 • Het is van belang ervoor te zorgen dat inwoners en organisaties (tijdig) worden betrokken en partners worden;
 • Loslaten en op inwoners vertrouwen is niet vrijblijvend;
 • De nieuwe raadsperiode biedt kansen om een participatiewerkwijze verder te ontwikkelen en daarmee te gaan experimenteren.

De visie is ook voor de gemeentelijke organisatie niet vrijblijvend, maar een belangrijke taak die moet worden uitgevoerd. Dit heeft (ook financiële) gevolgen. Van een deels faciliterende organisatie moet een verdere omslag worden gemaakt naar een meer ondersteunende en verbindende organisatie. In het kort de gevolgen:

 • Hoe invulling wordt gegeven aan inwonersparticipatie en overheidsparticipatie moet worden doorontwikkeld en uitgebouwd;
 • Er moet ruimte zijn om te leren en te experimenten met participatiewerkwijzen. Daarvoor moeten ook de juiste voorwaarden voor worden gecreëerd.

En hoe nu verder?

Met het vaststellen van de toekomstvisie eindigde de fase van koersbepaling en start het doen. Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad stellen iedere vier jaar een uitvoeringsagenda op. Hierin wordt aangegeven hoe ze, samen met alle betrokken partijen, invulling aan de visie geven. Natuurlijk kunnen inwoners, ondernemers, organisaties, instellingen en verenigingen ook zelf initiatief nemen om delen van de visie uit te voeren. De gemeente zal hen dan met raad en daad bijstaan.

Vanuit Moventem hopen wij dat alle betrokkenen hun KRACHTEN VERSTERKEN en samen werken aan de toekomst van gemeente Aalten!

Klik hier voor de PDF met de toekomstvisie ‘Krachten versterken van gemeente Aalten.

Meer weten? Neem contact op met: